Audi sõidukite garantiitingimused | Audi Originaalosade ja Originaaltarvikute Garantiitingimused

Garantiitingimused

  • 1300x551_ADIV_P_10274.jpg
1300x551_ADIV_P_10274.jpg

Audi sõidukite garantiitingimused

Audi ettevõtted tagavad uutele müüdud autodele kaheaastase vigadevaba garantiiperioodi alates sõiduki üleandmisest kliendile (müügikuupäevast).

Garantiidokumendiks on auto hooldusraamat/kasutusjuhend, kus on fikseeritud auto kätteandmise kuupäev, mis märgib ühtlasi garantiiperioodi algust. Hooldusraamatusse kantud hooldus-kinnitused/digitaalne hooldusraamat on tõenduseks, et AUDI AG hooldusintervalli nõuetest on kinni peetud, mis on oluliseks eelduseks võimalike garantiinõuete rahuldamisel.

Täiendavalt annavad Audi ettevõtted uutele Audi esindusest müüdud autodele garantii selle kohta, et
► kolme aasta jooksul pärast uue auto kätteandmist ei esine värvirikkeid;
► kaheteistkümne aasta jooksul pärast uue auto kätteandmist ei esine kerel läbivaid korrosioonikahjustusi.
Laiendatud värvi- ja keregarantii ei kehti, kui
► kahjustuse põhjuseks on välised mõjutused (nt. kivitäkked ja muud mehaanilised värvivigastused) või mitteküllaldane hooldamine (vt. sõiduki kasutusjuhend);
► puudub kinnitus eelnevalt teostatud kereremondi kohta autoriseeritud teeninduspartneri juures (partnerid: www.audi.ee). Korrosioonigarantii kinnitus pärast keretööde läbiviimist on tõend, et tööd on teostatud vastavalt Audi juhenditele, kasutades Audi Originaalosi® ja värvimaterjale ning korrosioonigarantii kehtib täies ulatuses kogu remonditud alal;
► keret läbivate vigastuste tekkimine on põhjustatud mitteõigeaegselt teostatud remondist või ei ole järgitud tootja juhiseid.
8-aastane / 160 000 km garantii pistikhübriid (PHEV)/elektrisõidukite (BEV) akudele
► Lisaks Audi garantiile pakub tarnija uut sõiduki kõrgepingeaku puhul 8-aasta või 160 000 km pikkust garantiid kõikide materjalide või tööde puuduste suhtes, sõltuvalt sellest, milline neist kahest sündmusest esimesena täitub.
► Aku võimsuse vähendamine garantiiaja jooksul on seotud komponendiga ja ei kujuta endast defekti käesoleva garantii mõistes.
► Kõrgepingeaku garantii ei kehti, kui defekt oli tingitud aku valest kasutamisest, käitlemisest või hooldamisest. See kehtib eriti aku laadimise kohta.

Loomulik kulumine / kasutamisest tingitud kulumine
Kõik autotööstuses kasutatavad detailid kuluvad. Võib juhtuda, et garantii kehtivuse ajal on
vajadus teostada osade kulumisega seotud remonttöid. Eriti kehtib see suure läbisõiduga
autode kohta.

Eelkõige on see seotud näiteks hõõglampide, piduriklotside, piduriketaste/piduritrumlite, filtrite, rehvide ja klaasipuhasti harjadega (see regulatsioon ei hõlma keraamilisi pidurikettaid, gaaslahenduslampe ja LED laternaid). See hõlmab ka seadistustöid ja selliseid meetmeid nagu:
► uste ja luukide kohandamine/seadistamine tuulemüra või ebatiheduse kõrvaldamiseks
► sildade seadistused või rataste tasakaalustamine, kütusekulu mõõtmised ja mootoriseadistuste korrigeerimised
► selgelt tootja poolt põhjustatud materjali- ja valmistusvead kõrvaldatakse garantii korras;
► selgelt kindlaksmääratava loomuliku, kasutamisest tingitud kulumisega seotud garantiinõuded lükatakse tagasi;
► Ebaselgete juhtumite korral on garantiitaotluse esitamine võimalik vahemikus 6 kuud / 10 000 km. Nende näitajate möödumisel on tegemist loomulikust kasutamisest tingitud kulumisega.

Auto ümberehitus (nn. tuuning)
Kõik auto osad ja agregaadid on konstrueeritud täitma oma ülesandeid häireteta teatud keskkonnas ja kindlatel tingimustel. Tootja poolt lubamatute osade/agregaatide kombinatsioonide kasutamisega seda tasakaalu rikutakse.

Vea kõrvaldamine garantiikorras on välistatud, kui autole on teostatud ümberehitusi ning tekkinud viga on seotud omavoliliste ja lubamatute muudatustega. Garantii on välistatud ka ümberehitamisega seotud ja kõrval olevatele detailidele. Vigade korral, mida tavapäraselt ei esine, lähtutakse sel juhul põhimõttest, et tegemist on ümberehitusest põhjustatud tagajärgedega.

Garantii on välistatud ka sellise omavoliliselt teostatud ümberehituse korral, kus on kasutatud Audi Originaalosi®.

Loomulikust kulumisest ja ülekoormusest, mitteasjakohasest käsitsemisest ning lubamatutest muudatustest (nt tuuning, tootja tunnustuseta osi ja tarvikuid kasutades või asjatundmatuid remont- ja hooldustöid tehes) tingitud kahjusid garantiikorras ei hüvitata.

Garantii on välistatud, kui vea või kahjustuse põhjus on seotud alljärgnevaga:
► vaatamata nõudmistele ei ole omanik / kasutaja andnud võimalust vea kõrvaldamiseks;
► autot on eelnevalt autoriseerimata ettevõttes asjatundmatult hooldatud või remonditud;
► autole on paigaldatud tootja tunnustuseta osi ja/või pole kasutatud Audi Originaalosi®;
► autole on tehtud tootja poolt keelatud ümberehitusi/muudatusi (sh tuuning);
► omanik / kasutaja ei ole jälginud auto kasutamise või hooldamise eeskirju (vt. sõiduki kasutusjuhend ja hooldusraamat);
► auto ei vasta selle regiooni spetsiifikale, kus autot alaliselt kasutatakse;
► autot on kasutatud mootorispordi võistlustel, manöövritel, katastroofi likvideerimisel või muudel sarnastel sündmustel;
► autol on sõjategevuse, siseriiklike rahutuste, maavärina või muude sarnaste sündmuste põhjustatud kahjud.

Pikendatud tehasegarantii
Kõikide uute Audi sõidukite kaheaastast garantiiperioodi on võimalik ostuhetkel täiendavalt pikendada lisatasu eest veel kuni kolmeks aastaks.
Pikendatud tehasegarantii kehtib kõigile uutele Audi mudelitele tavapärastel garantiitingimustel ilma eranditeta, sõltudes vaid kliendi poolt valitud garantiiperioodi pikkusest (kokku kuni 5 aastat) ja auto läbisõidust (kuni 150 000 km).

Audi Originaalosade® ja Audi Originaaltarvikute® garantiitingimused

Käesolev juhend kehtib Audi originaalosadele ja Audi originaaltarvikutele, mis on paigaldatud volitatud teeninduspartneri teeninduses, letimüügil või läbi viidud aktsiooni (teeninduskampaania) käigus läinud üle ostja omandusse.
Defektide puudumine
Müüja annab õigusnormide kohase 2-aastase garantii defektide puudumisele alates ostuobjekti (Audi originaalosa või-tarvik) tarnimisest.
Audi Originaal käivitusakudele annab müüja 3-aastase garantii defektide puudumisele alates ostuobjekti tarnimisest.
Õigus nõuda defektide parandamist:
► Ostetud osal endal
► Teisele sõiduki komponentidel, mis said kahjustusi ostetud osa tõttu.
Arveldamise kohta kehtivad järgmised sätted:
► Ostja võib müüjale või muudele volitatud teeninduspartneritele esitada parandusnõudeid.
► Parandustööd tuleb viivitamata teostada vastavalt tehnilistele nõuetele kas defektsete detailide väljavahetamise või remontimise teel sõltumata kuludest, mis on nendeks parandustöödeks vajalikud.
► Parandustöödel paigaldatud detailidele antakse garantii kuni algselt ostetud originaalosa või -tarviku garantiitähtaja lõppemiseni.
► Kui sõiduk muutub mõne garantiiga hõlmatava vea tõttu liikumisvõimetuks, peab ostja pöörduma lähima volitatud teeninduspartneri poole. See ettevõte otsustab, kas vajalikud tööd tehakse kohapeal või töökojas.
► Volitatud teeninduspartner peab läbisõidulugemi registreerima originaalosa paigaldamise hetkel. Letimüügi puhul või juhul, kui originaalosa ei paigalda näiteks Audi volitatud teeninduspartner, tuleb kasutada originaalosa müümise hetkel volitatud teeninduspartneri juures fikseeritud läbisõitu.
Omanikuvahetus
Kui sõiduk vahetab omanikku, jäävad garantiikohustused kehtima.
Garantiikohustused kaotavad kehtivuse,
kui viga või rike on tekkinud seetõttu, et:
► ostja pole hoolimata vastavast nõudest pakkunud viivitamata võimalust parandustööde tegemiseks
► sõidukit on eelnevalt asjatundmatult hooldatud, remonditud või teenindatud ettevõttes, mis ostjale teadaolevalt ei ole volitatud teeninduspartner;
► sõidukile on paigaldatud detaile, mille kasutamist pole tootja lubanud, või sõidukit on tootja poolt mittelubatud viisil muudetud (tuuning);
► ostja pole järginud sõiduki käsitsemise, hoolduse ja korrashoiu eeskirju (sõiduki kasutusjuhend ja hooldusraamat).
► sõiduk ei vasta riigikohastele eeldustele, kuid sõidukit kasutatakse püsivalt selles riigis.
► Originaalosa või -tarvik pole paigaldatud vastavalt tootja nõuetele.
Loomulik, kasutamisest tingitud kulumine
Garantii ei hõlma loomulikku, kasutamisest tingitud kulumist.

Audi sõidukite garantiitingimused

Lae alla

Audi Originaalosade® ja Audi Originaaltarvikute® garantiitingimused

Lae alla
Audi_Rent_veeb_1920x1080.jpg

Audi rent

Rendi endale auto hooldus- ja remonttööde ajaks või ka pikemaajaliselt
Ava