Audi privaatsustingimused

Andmekaitseteatis „Sõiduki teeninduskord“

Käesolevas andmekaitseteatises (privaatsuspoliitika) teavitame teid teie isikuandmete töötlemisest ettevõtte Audi AG, Auto-Union-StraBe 1, 85057 Ingolstadt, Saksamaa, („meie“) poolt tootjana teie ja Audi teeninduspartneri või teenindusettevõtte vahel sõlmitud lepingu kontekstis (nt remonditööde, teeninduse, ülevaatuse teostamise eesmärgil).

Muude toodete ja teenustega, nt myAudi ja Audi connect teenustega, seotud andmetöötlusest teavitame teid eraldi esitatavas andmekaitseteatises. Teie Audi partner teavitab teid eraldi ka andmete töötlemisest vastava partneri poolt.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood (nt sõiduki tehasetähis), asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Igale sõidukile antakse kordumatu sõiduki tehasetähis (VIN). Erinevates riikides saab selle sõiduki tehasetähise põhjal leida vastava riikliku maanteeameti andmete abil sõiduki praeguse ja endise omaniku. Sõidukilt saadud andmete põhjal saab omaniku ja juhi leida ka muudel viisidel, nt sõiduki numbrimärgi abil.
Juhtseadmete poolt genereeritavad või töödeldavad andmed võivad seega olla isikuandmed või võivad teatud tingimustel isikuandmeteks saada. Sõltuvalt olemasolevatest sõidukiandmetest saab teha järeldusi näiteks teie sõidukäitumise, asukoha, marsruudi või kasutuskäitumise kohta.

Andmete töötlemine on igasugune automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

1. Kes andmetöötluse eest vastutab ja kellega saan ühendust võtta?
Teie isikuandmete töötlemise eest vastutav isik (vastutav töötleja) on:

Audi AG, Auto-Union-Straße 1, 85057 Ingolstadt, Saksamaa

Kui teil on andmekaitsega seotud küsimusi, saate ühendust võtta ka meie ettevõtte andmekaitseametnikuga:

Audi AG Datenschutzbeauftragter, Auto-Union-StraBe 1, 85057 Ingolstadt, Saksamaa

E-post: datenschutz@audi.de

Kui soovite kasutada oma andmekaitseõigusi, esitage vastav taotlus aadressil www.audi.de/betroffenenrechte

Sealt leiate lisateavet, kuidas oma andmekaitseõigusi kasutada.

Kui teil on selle andmekaitseteatise või teie isikuandmete töötlemise kohta Audi AG poolt mistahes üldisi küsimusi, kasutage järgmisi kontaktandmeid:

Audi Kundenbetreuung Deutschland, Postfach 10 04 57, 85045 Ingolstadt

E-post: kundenbetreuung@audi.de

2. Milliseid andmeid me töötleme ja millistest allikatest need andmed pärinevad?

2.1 Teie poolt esitatud andmed

Me töötleme isikuandmeid, mille saame vahetult teie käest meie ärisuhte raames, st meievahelise ärisuhte alustamisel, teostamisel ja haldamisel, teile teenuste osutamise (sealhulgas võimalike garantiijuhtumite käitlemise) käigus või teie poolt vahetult meiega ühendust võtmisel saadavatest päringutest. Vastavad isikuandmed sisaldavad tavaliselt isikut tuvastavaid andmeid (nimi, aadress ja muud kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress), sünniaeg ja -koht ning kodakondsus). Lisaks võime sõltuvalt sõidukitüübist töödelda täiendavaid isikuandmeid.
Teiseks töötleme isikuandmeid, mille töötlemiseks on meil õigus ja mille oleme saanud avalikult kättesaadavatest allikatest (nt riiklik maanteeamet).

Teavet teie isikuandmete töötlemise kohta meievahelise vahetu ärisuhte raames leiate aadressilt www.audi.de/datenschutz.

2.2 Audi partnerite või teenindusettevõte poolt esitatud andmed

Me töötleme isikuandmeid – teie päringuga seotud vajalikus ulatuses – mille oleme seaduslikult saanud Audi teeninduspartneritelt või sõltumatutelt teenindusettevõtetelt remonditööde või hoolduse teostamise või teie päringute käitlemise käigus (nt tellimuste täitmine, lepingute täitmine või teie nõusoleku alusel).

Isikuandmete hulka kuuluvad:
• põhiandmed (ametinimetus, sugu, nimi, kliendinumber, aadress, aruandekuupäev ja vajadusel nõutavad aadressid, sünnikuupäev, -koht, -riik ja vajadusel -nimi, kodakondsus, perekonnaseis, telefoninumbrid ja e-post aadress);
• ametialased kontaktandmed (nt ametiaadress, ettevõtte e-posti aadress ja telefoninumber, osakond);
• konto andmed (IBAN, BIC, kontonumber, pangakood, krediidiasutus, kontoomanik);
• lepingu andmed (lepingu tunnusnumber, andmed lepingu ajaloo kohta (nt andmed maksekäitumise, lepingu üleandmise, lõpetamise kohta), andmed taotletud laenude kohta (nt summa, tähtaeg, tasumata võlg) ja muu teave teie poolt sõlmitud lepingute kohta seoses meie toodete ja teenustega);
• sõiduki tehasetähis (VIN) ja sõiduki põhiandmed (nt sõiduki mudel, sõiduki varustus);
• sõidukiga seotud andmed ja osutatud teenused (kliendi ajalugu, sõiduki ajalugu, nt teostatud tööd, paigaldatud varuosad, hooldusprotokollid) (lisateavet leiate lõikest 2.3 jj);
• sõidukiga seotud andmed ja sõidukiteenuste raames osutatud teenused (sõiduki ajalugu, kliendi ajalugu);
• sõiduki kasutamisel saadud tehnilised andmed (lisateavet leiate lõikest 2.3 jj);
• terviseandmed (nt seoses erisõidukitega seotud teenustega).

Teie sõiduki tehasetähis on teie sõiduki kordumatu identifikaator võimalike garantiijuhtumite, remondi-, hooldus- ja tugiteenuste, meie ettevõttesisese kvaliteedikontrolli ja teie sõiduki varguse korral.

2.3 Teie sõidukilt saadud andmed

Teenuste kasutamisel (nt remonditeenused, hooldustööd) võidakse sõidukist koos VINi ja muude sõiduki põhiandmetega (nt sõiduki mudel, sõiduki varustus) koguda ja töödelda sõidukisse salvestatud andmeid (tarkvara olek, sõiduki käitusandmed, tehnilised andmed ja muud sõiduki olekuga seotud andmed).

Sõidukist koguvad andmeid niinimetatud diagnostikaseadme või spetsiaalsete ekstraheerimisseadmete (analüüsivahendite) abil Audi teenindusvõrgu (Audi teeninduspartneri) või kolmandate isikute (nt maanteeabi- või pukseerimisteenused, sõltumatud teenindusettevõtted) töötajad või Audi AG töötaja kas teenindusettevõtte diagnostikaseadmele otsese või kaugjuurdepääsu kaudu.

Diagnostikaseade kogub sõidukiga seotud andmeid (nt sündmuse mälu, käitusandmed, sõiduki tehasetähis, mudel, tarkvaraversioon) päringu analüüsimiseks pidevalt ja edastab need diagnostikaprotokolli. Teenindusettevõte edastab diagnostikaprotokolli meile lõikes 3 nimetatud eesmärkidel.

Sõltuvalt teie päringust võidakse üksikjuhtudel koguda täiendavaid andmeid. Sinna hulka võivad kuuluda Infotainment mooduli andmed, nt aadressiraamatu kanded aadressiraamatule juurdepääsuga seotud päringute puhul, või lokaalselt sõidukisse salvestatud profiiliseaded.

Teenindusettevõte töötleb kogutud andmeid probleemi analüüsimiseks ja lahendamiseks. Põhimõtteliselt töötleme üldjuhul ainult selliseid teie või teie sõidukiga seotud andmeid, mis on vajalikud teie päringu tõhusaks käitlemiseks ja teenindusettevõtte või meie toetamiseks päringu käitlemise käigus.

Järgnevalt selgitame, milliseid andmeid teie sõiduk töötleb ja milliseid andmeid võime me päringuga seonduvalt koguda ja töödelda.

2.4 Elektroonilised juhiabisüsteemid – üldteave

Teie sõidukisse on paigaldatud elektroonilised juhiabisüsteemid. Juhtseadmed töötlevad andmeid, mille nad saavad näiteks sõiduki anduritelt, genereerivad ise või jagavad omavahel. Mõned juhtseadmed on vajalikud teie sõiduki ohutuks kasutamiseks, teised toetavad teid sõitmise ajal (juhiabisüsteemid), tagavad mugavuse või võimaldavad Infotainment funktsioone. Konkreetset teavet andmetöötluse kohta sõidukis seoses asjakohaste funktsioonide andmekaitseteatistega leiate saadaval olevast kasutusjuhendist ja sõltuvalt sõiduki varustusest ka digitaalselt sõidukist.

2.5 Käitusandmed sõidukis

Juhtseadmed töötlevad andmeid sõiduki juhtimiseks. Nende andmete hulka kuuluvad näiteks:
• teave sõiduki oleku kohta (nt kiirus, aeglustus, külgsuunas kiirendus, rataste pöörete arv, turvarihma indikatsioonisüsteem);
• keskkonnatingimused (nt temperatuur, vihmaandur, kauguseandur).

Üldiselt on sellised andmed muutlikud ja neid ei säilitata pärast käitamisaja lõppu, samuti töödeldakse neid sõidukis. Juhtseadmed sisaldavad sageli sündmuste logisid (kaasa arvatud sõidukivõtit). Neid kasutatakse tehniliste intsidentide ning sõiduki olekuga seotud teabe (nt komponendi pinge, hooldusteave) ajutiseks või alaliseks dokumenteerimiseks.

Sõltuvalt tehnilisest varustusest säilitatakse järgmisi andmeid:
• süsteemikomponentide tööolekud (nt täitetasemed, rehvirõhk, aku olek);
• süsteemi oluliste komponentide (nt tuled, pidurid) rikked;
• süsteemi reageerimine konkreetsetele sõidusituatsioonidele (juhiabisüsteemid);
• teave sõiduki seisukorda mõjutavate sündmuste kohta (nt kõrgepingeaku laadimisolek elektrisõidukites, hinnanguline vahemik).

Erijuhtudel (nt kui sõiduk on tuvastanud rikke) võib olla vajalik säilitada andmeid, mis muidu oleksid ainult muutlikud.

Teenuste kasutamisel võidakse vajadusel koos VINiga koguda salvestatud käitusandmeid. Kogutud käitusandmed dokumenteerivad sõiduki või individuaalsete komponentide tehnilist olekut ja toetavad diagnostikat, kvaliteedi parandamist ning garantiikohustuste täitmist.

Andmeid kogutakse tavaliselt kindlaksmääratud liideste abil, nt seadusega nõutav ühendus OBD („pardadiagnostika“) või teenindusvõtme tarbeks. Vajadusel edastatakse need andmed, eelkõige teave komponendi pinge, tehniliste sündmuste (sündmuste logi sissekanded), käitamisvigade ja rikete kohta, meile koos VINiga diagnostikaprotokolli raames.

Teenindusettevõte saab sõidukis oleva sündmuste logi remondi- või hooldustööde käigus või teie palvel lähtestada.

2.6 Tehnilised andmed (IUMPR)

Heitgaasi puhastamisel osalevate komponentide funktsionaalsuse regulaarne kontrollimine on seadusega nõutud.
Regulaarsete kontrollide (diagnostika) teostamise tõendamiseks leitakse juhtseadmes kasutusel oleva seirefunktsiooni toimivuskoefitsient (IUMPR) (diagnostilist funktsiooni tõendavad andmed) ja salvestatakse seal tehniliste andmetena.

2.7 Mugavus- ja teabemeelelahutusfunktsioonid

Teil on võimalik salvestada sõidukisse mugavusseadeid ja eelistusi, samuti saate neid igal ajal muuta ja lähtestada. Sõltuvalt vastavast varustusest kuuluvad nende hulka näiteks:
• istme- ja rooliasendi seaded;
• šassii ja kliimaseadme seaded;
• eelistused nagu salongivalgustus.

Valitud varustuse piires saate sõiduki teabemeelelahutusfunktsioonidesse laadida oma andmeid. Sõltuvalt vastavast varustusest kuuluvad nende hulka näiteks:
• multimeediaandmed nagu muusika, filmid või fotod integreeritud multimeediasüsteemis mängimiseks ja reprodutseerimiseks;
• koos integreeritud käed-vabad süsteemi või navigatsioonisüsteemiga kasutatavad aadressiraamatu andmed;
• sisestatud navigatsioonisihtkohad;
• andmed internetiteenuste kasutamise kohta.

Selliseid mugavus- ja teabemeelelahutusfunktsioonide andmeid saab salvestada lokaalselt sõidukisse või sõidukiga ühendatud seadmele (nt nutitelefon, USB-mälupulk või MP3-mängija). Kui olete andmed sisestanud ise, saate need igal ajal kustutada.
Üldjuhul edastatakse neid andmeid sõidukist ainult teie soovil, eriti mis puudutab internetiteenuste kasutamist vastavalt teie poolt valitud seadetele.

Mugavus- ja teabemeelelahutusfunktsioonide andmeid, nt individuaalseid seadeid või eelistusi, ei saa diagnostikaseadme abil koguda ja seetõttu ei ole need diagnostikaprotokolli standardseks osaks. Neid andmeid kogutakse ainult üksikjuhtudel ja kliendi palvel. Seoses mugavus- ja teabemeelelahutusfunktsioonide valdkonda puudutava probleemiga võib olla vaja selliseid andmeid remonditoe eesmärgil koguda ja meile edastada.

Sõltuvalt vastavast varustusest võib asjakohasel palvel koguda mugavusfunktsioonidest eelkõige järgmisi andmeid:
• istme- ja rooliasendi seaded;
• šassii ja kliimaseadme seaded;
• parkimisabi mahud;
• eelistused nagu salongivalgustus.

Sõltuvalt vastavast varustusest võib asjakohasel palvel koguda teabemeelelahutusfunktsioonidest eelkõige järgmisi andmeid:
• multimeediaandmed nagu muusika, filmid või fotod integreeritud multimeediasüsteemis mängimiseks ja reprodutseerimiseks;
• koos integreeritud käed-vabad süsteemi või navigatsioonisüsteemiga kasutatavad aadressiraamatu andmed;
• sisestatud navigatsioonisihtkohad;
• andmed internetiteenuste kasutamise kohta.
• teave ühendatud seadmete nagu mobiiltelefonide kohta (sellisel juhul eelkõige seadme nimi, tootja, tarkvaraversioon).

Selles kontekstis võidakse koguda ka viimati tuvastatud häälkäsklus.
Selliseid mugavus- ja teabemeelelahutusfunktsioonide andmeid saab salvestada lokaalselt sõidukisse või sõidukiga ühendatud seadmele (nt nutitelefon, USB-mälupulk või MP3-mängija). Kui olete andmed sisestanud ise, saate need igal ajal kustutada.

Kui remonditööde käigus vahetatakse juhtseade, võetakse üldjuhul vanast juhtseadmest andmed ja kantakse uude juhtseadmesse üle.

2.8 Internetiteenused

Kui teie sõidukil on traadita võrguühendus, võimaldab see andmevahetust teie sõiduki ja teiste süsteemide (Audi AG andmeserverid või teenuseosutajate andmeserverid) vahel. Teatud riikides on traadita võrguühendus võimalik pardasaatja ja -vastuvõtja (meie poolt integreeritud) või teie poolt paigaldatud mobiilseadme (nt nutitelefon) abil.

See võrguühendus võimaldab internetifunktsioonide (sõiduki teabe- ja juhtimisteenuste) kasutamist. See hõlmab teile meie või teiste teenuseosutajate („Audi ühendusteenused“ või „teenused“) poolt pakutavaid internetiteenuseid ja rakendusi.

Audi AG internetiteenuste kohta on sobivas kohas (nt MMI, Audi AG koduleht) toodud vastavate funktsioonide kirjeldused ja asjakohane andmekaitseteave. Internetiteenuste osutamise eesmärgil võidakse töödelda isikuandmeid. Internetiteenuste osutamise eesmärgil võidakse töödelda isikuandmeid.

Kui see on teie teenustaotluse töötlemiseks vajalik, võime kasutada internetiteenuste kaudu meie IT-süsteemides salvestatud andmeid ning teavet Audi ühendusteenuste oleku kohta, nt litsentsiperioodid, ühenduse olek, lepingu olek.

2.9 Video-, pildi- ja helisalvestis

Mõnel üksikjuhul võib olla vaja teha ja edastada Audi AGle individuaalsetest komponentidest video-, pildi- või helisalvestisi, näiteks probleemide korral, et viia läbi sihipärane analüüs ja probleemid lahendada (remonditugi). See võib leida aset näiteks akustiliste probleemide korral, et leida müraemissiooni põhjus ja probleem lahendada.

3. Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme?

Me töötleme teie isikuandmeid kooskõlas andmekaitse üldmääruse (GDPR) ja Saksamaa föderaalse andmekaitseseaduse (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) sätetega järgmistel eesmärkidel:
Eesmärk        Õiguslik alus

Õigustatud huvi huvide tasakaalustamiseks 

Teie päringu töötlemine meie, meie klienditeeninduse poole pöördumisel, eelkõige kliendikaebused ja kliendipalved Lepingu täitmine (sõiduki ostu-/liisingu-/hooldusleping), huvide tasakaalustamine

Teie päringute tõhus käitlemine ja tagasiside päringutele

Audi partneri või kolmandate isikute toetamine vigade analüüsimisel ja diagnoosimisel (kaasa arvatud sõiduki muudatuste analüüsimisel) ning Audi partnerite vastu esitatud garantiinõuete uurimine ja käitlemine Huvide tasakaalustamine

-     Tõhus diagnostika ja analüüs probleemide lahendamiseks;

-     Audi partneri toetamine tema juriidiliste kohustuste täitmisel teie ees;

-     Kui esineb konkreetseid märke, et garantiiperioodil esinev tõrge oli põhjustatud sõidukile tehtud muudatustest (häälestamine, ümberehitused jne), on Audi AGl ja Audi partneril selliste muudatuste tuvastamiseks õigustatud huvi;

-              Kommunikatsioon vastava partneriga garantiijuhtumite korral, et katta kulud ettevõttesiseselt

Tõrkeanalüüs (sealhulgas sõidukitele tehtud muudatuste analüüs) ja Audi AG vastu esitatud garantiinõuete uurimine ja käitlemine

Lepingu täitmine;

Huvide tasakaalustamine

- Kui esineb konkreetseid märke, et garantiiperioodil esinev tõrge oli põhjustatud sõidukile tehtud muudatustest (häälestamine, ümberehitused jne), on Audi AGl selliste muudatuste tuvastamiseks õigustatud huvi

Osade/komponentide süsteemide tootjate vastu esitatud garantiinõuete lahendamine (vajadusel sõiduki tehasetähise avalikustamise kaudu)

Huvide tasakaalustamine

Garantiinõuete käitlemine kolmanda isiku toodetud osas/komponendis/süsteemis esinevate defektide korral

Heitgaasi tasemete jälgimine ja kontrollimine

Huvide tasakaalustamine, juriidilise kohustuse täitmine

Tootjana kehtivad meile ka teatud andmete avalikustamisega seotud juriidilised kohustused, nt ametlike aruandluskohustuste täitmiseks seoses heitgaasi süsteemide jälgimisega

Audi AG abistab teid juriidiliste vaidluste kontekstis isiklikes küsimustes ning kindlustusnõuete esitamisel

Nõusolek  
Juriidiliste vaidluste lahendamine Huvide tasakaalustamine Audi AG või vastava Audi partneri juriidiliste nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine
Toote parandamine, optimeerimine ja sõiduki funktsioonide, analüüsivahendite arendamine Huvide tasakaalustamine Sõiduki konkreetsete riketega seotud andmete kasutamine diagnostikaseadmete ja -protsesside, sõiduki komponentide ja funktsioonide edasiarendamiseks

Õiguskaitseorganite toetamine sõiduki varguse korral

sõiduki ja sõiduki osade leidmisega sõiduki tehasetähise abil

Avalik huvi  
Varguskaitse tõhustamine Huvide tasakaalustamine Varguse uurimisel kogutud andmete hindamine varguskaitsega seotud sõidukite varguskaitsefunktsioonide üldiseks tõhustamiseks
Audi partneri töötasude või boonusprogrammidega seotud nõuete lahendamine Huvide tasakaalustamine Audi partnerite juriidiliste nõuete täitmine
Üldine kliendianalüüs, statistilised hinnangud ettevõtte juhtimiseks, kuluaruandlus ja kulude kontrollimine sõiduki tehasetähise abil Huvide tasakaalustamine Ettevõtte põhinäitajate aruandlus vajadusel sõiduki tehasetähise abil
Toote jälgimine ja teiste juriidiliste kohustuste täitmine Juriidilise kohustuse täitmine  
Kvaliteedikontroll toote nõuetekohase jälgimise ja dokumenteerimise abil (kaasa arvatud proaktiivne kaebuste haldamine teiega vahetu kontakti kaudu), tootevastutus, tagasikutsumiskampaaniad Huvide tasakaalustamine Toote kvaliteedikontroll ja tootekahjustuste vältimine, kaebuste ennetav haldamine
Pettuse ja rahapesu tõkestamine Juriidilise kohustuse täitmine; huvide tasakaalustamine

Seadusega kehtestatud ja regulatiivsete nõuete täitmine

Terrorismi rahastamise ja vara ohustavate kuritegude ennetamine, nende vastu võitlemine ja nende selgeks tegemine, võrdlemine Euroopa ja rahvusvaheliste terrorismivastaste nimekirjadega Juriidilise kohustuse täitmine; huvide tasakaalustamine Seadusega kehtestatud ja regulatiivsete nõuete täitmine
Ametlike nõuete täitmine (nt Saksamaa Föderaalse Transpordiameti tagasikutsumiskampaaniad)

Juriidilise kohustuse täitmine; huvide tasakaalustamine

Seadusega kehtestatud ja regulatiivsete nõuete täitmine
Maksukontrolli- ja aruandluskohustuste täitmine, andmete arhiveerimine Juriidilise kohustuse täitmine; huvide tasakaalustamine Seadusega kehtestatud ja regulatiivsete nõuete täitmine
Andmete avalikustamine ametlike/kohtumeetmete raames tõendite kogumise, vastutusele võtmise ja tsiviilnõuete jõustamise eesmärgil Juriidilise kohustuse täitmine; huvide tasakaalustamine Seadusega kehtestatud ja regulatiivsete nõuete täitmine
Kliendi- ja potentsiaalsete klientide tugi Nõusolek -—
Kliendiküsitlus (kaasa arvatud rahulolu-uuring)

Nõusolek;

Huvide tasakaalustamine

Kvaliteedikontroll ja kliendirahulolu mõõtmine
Teie isiklikele vajadustele kohandatud klienditeabe loomine, otseturundus Nõusolek  
Andmete konsolideerimine Audi ja Audi partnerite vahel ühtse kliendibaasi loomiseks Nõusolek  
Operatiivteenuste arveldamine ja maksude hindamine

Lepingu täitmine;

Juriidilise kohustuse täitmine;

Seadusega kehtestatud ja regulatiivsete nõuete täitmine
Auditid ja erikontrollid, ettevõttesisesed juurdlused Huvide tasakaalustamine Audi AG, tema töötajate ja müügipartnerite, tarnijate jne poolt lepinguliste ja seadusest tulenevate kohustuste täitmise kontrollimine, vajadusel sõiduki tehasetähise abil
Sõiduki funktsioonide, analüüsivahendite optimeerimine ja arendamine: teadus- ja arendustegevuse eesmärgil, et optimeerida meie sõiduki funktsioonide tootevalikut ja kohandada neid klientide kõrgetele ootustele vastavaks, eelkõige arendades meie sõidukites olevaid innovaatilisi sõiduki funktsioone, komponente ja osi ning analüüsivahendeid ja -protsesse, töötleme me abisüsteemidest, mugavussüsteemidest, käitamiselementidest või -komponentidest (nt juhtseadmed) saadavaid tehnilisi jõudlusandmeid, vajadusel koos keskkonnaandmetega (nt välistemperatuur, heledus) ja teabega marsruudi pikkuse, sõiduki kiiruse kohta, sõiduki seisukorra andmete (nt paagi tase või laadimistase, läbisõit) ja süsteemi kasutusandmetega. Võimaluse piires muudame meie IT-süsteemides olevad andmed enne hindamist anonüümseks. Kui see ei ole võimalik, analüüsime teie sõidukist saadud andmeid selliselt, et teie või teie sõiduki kohta saaks teha võimalikult vähe järeldusi. Selleks on Audi AG võtnud vajadusel tarvitusele täiendavad meetmed, et isiku saaks tuvastada ainult nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel, nt selleks, et teostada välimõõtmisi või ohutuse või tootevastutusega seotud rikete tuvastamiseks, ning andmeid töödeldakse ainult eelnimetatud eesmärkidel. Selliste täiendavate meetmete hulka kuuluvad näiteks ranged juurdepääsupiirangud, IT turvameetmed, kustutamistähtajad ja eesmärgi piiramine. Me ei kasuta neid andmeid profiilide loomiseks ega individuaalsetel sõidukitel põhinevate hinnangute koostamiseks. Lisaks ei kasutata andmeid, mis võimaldavad profiilide loomist või teie käitumise või käitumisharjumuste kohta järelduste tegemist. Andmeid töödeldakse Audi AG õigustatud huvide kaitsmiseks, et täita meie klientide kõrgeid ootusi meie toodete ja teenuste kvaliteedile ja selleks, et pakkuda uusi innovaatilisi funktsioone ja lahendusi.

Täiendav tooteteave ja turu-uuringud: kui soovite teavet meie toodete ja teenuste kohta, võite sellise reklaami tellida. Siis töödeldakse reklaami esitamise eesmärgil teie poolt antava nõusoleku ulatuses järgmisi andmeid (GDPR artikli 6 lõike (1) punkt (a)): perekonnanimi, eesnimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber. Kui olete nõus, et teiega võetakse e-posti teel ühendust, kasutame niinimetatud topeltvaliku protseduuri, st saadame teile teie poolt nimetatud e-posti aadressile e-kirja, milles palume teie nõusoleku kinnitust. Lisateavet nõusoleku tagasi võtmise kohta leiate jaotisest „Millised on minu õigused?“.

Pange tähele, et teil on õigus andmete töötlemisest otseturunduse eesmärgil või isiklikel põhjustel keelduda ja õigus esitada nõusoleku suhtes vastuväiteid (lugege jaotist „Millised on minu õigused?“ ja jaotist „Teave teie õiguse kohta esitada vastuväiteid“).

4. Kas isikuandmete esitamine on kohustuslik?

Teile teenuse osutamise kontekstis peate esitama ainult neid isikuandmeid, mida on vaja teile teenuste osutamiseks (eelkõige remonditellimus, remonditugi, garantii) või mille kogumiseks on meil seadusest tulenev kohustus. Ilma nende andmeteta ei ole meil üldjuhul võimalik teie soovi terviklikult või osaliselt täita, näiteks ei pruugi probleemi analüüsimine ja lahendamine olla võimalik.

5. Kellele minu andmeid edastatakse?

Audi AG poolt töödeldavate andmete mahu ja keerukuse tõttu ei ole võimalik kõiki isikuandmete saajaid käesolevas andmekaitseteatises välja tuua, mistõttu on üldiselt nimetatud ainult andmesaajate kategooriad.

Me avalikustame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult siis, kui see on vajalik lepingu täitmiseks, kui meil või kolmandal isikul on avalikustamise vastu õigustatud huvi või kui te olete andnud selleks oma nõusoleku. Lisaks võidakse andmeid edastada kolmandatele isikutele ulatuses, mil me oleme selleks kohustatud seadusest tulenevalt või jõustatava regulatiivse korralduse või kohtumäärusega.

Audi AG ettevõttes edastatakse teie andmeid asjakohastele osakondadele, kellel on vastavaid andmeid vaja meie lepinguliste ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ja õigustatud huvide teostamiseks (nt kvaliteedikontroll).

Sellistel eesmärkidel võidakse andmeid edastada ka meie poolt kaasatud ja meie nimel tegutsevatele teenuseosutajatele (niinimetatud „volitatud töötlejad“). Teenuseosutajad võidakse kaasata näiteks serveriteenuste pakkumiseks. Me kasutame eelnimetatud eesmärkidel järgimisi lepingulisi volitatud töötlejaid:

• IT-toimingute, andmemajutuse ja tugiteenuste osutajad;
• Audi klienditeenindus (Audi Interaction GmbH).

Kolmandad isikud, kellele me võime teie isikuandmeid avalikustada, et abistada Audi partnerit analüüsi või diagnostika teostamisel või garantiinõuete lahendamisel, on järgmised:
• VW Groupi kuuluvad tootmisüksused ja tarnijad;
• komponentide/osade kolmandatest isikutest tootjad, süsteemide pakkujad.

Üldjuhul edastame teie sõiduki tehnilisi andmeid ja vajadusel riistvarakomponente (nt juhtseade) eelnimetatud kolmandatele isikutele siis, kui see on vajalik hooldus-/remonditellimuse täitmiseks või probleemi analüüsimiseks või lahendamiseks. Pange tähele, et üksikjuhtudel edastame VINi koos tehniliste andmete või riistvarakomponendiga siis, kui see on vajalik analüüsi teostamiseks, nt konkreetse tootmispartii määramiseks. Mõnedes juhtseadmetes on VIN programmeeritud riistvarakomponendi sisse ja meie ei saa seda eemaldada. Sellisel juhul võib kolmas isik olla võimeline riistvarakomponendis olevat VINi leidma.

Kolmandad isikud, kellele me võime teie isikuandmeid sõltumata meie poolt pakutavatest teenustest edastada, on järgmised:
• Audi AG ettevõttevälised konsultandid (nt advokaadid, maksukonsultandid, raamatupidajad);
• kindlustusandjad;
• nende jurisdiktsiooni alla kuuluvad ametiasutused (nt maksuamet, politsei, prokuratuur);
• kohtud;
• muud kolmandad isikud, kui annate meile andmete edastamiseks korralduse või nõusoleku.

Üksikjuhtudel ja kui õigusnormid nii sätestavad, on tootjad kohustatud valitsusasutuste nõudmisel avaldama vajalikus ulatuses nende poolt säilitatavaid andmeid (nt kuriteo uurimiseks). Üksikjuhtudel on valitsusasutustel kohaldatava õiguse ulatuses õigus koguda sõidukitest teavet ka iseseisvalt. Näiteks võib õnnetuse korral lugeda turvapadja juhtseadmest teavet, mis aitab olukorda selgitada. Näiteks võib õnnetuse korral hankida turvapadja juhtseadmest teavet, mis võib olla abiks õnnetuse uurimisel.

6. Kas andmeid edastatakse kolmandasse riiki?

Andmeid võidakse edastada kolmandatesse riikidesse (st riikidesse, mis ei ole ei Euroopa Liidu liikmesriigid ega Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad riigid) ulatuses, mis on vajalik teile teenuste osutamiseks, kui see on seadusega nõutav või kui te olete andnud meile selleks oma nõusoleku.

Eelkõige võib teie isikuandmete edastamine kolmandates riikides asuvatele komponendi/osa/süsteemi tootjatele olla vajalik analüüsi ja diagnostika kontekstis või garantiinõuete lahendamiseks (vt lõiget 5). Me väldime teie isikuandmete edastamist nii palju kui võimalik ja edastame kolmandatele isikutele ainult neid andmeid, mida neil on tingimata vaja.

Pange tähele, et kõikides kolmandates riikides ei ole kehtestatud Euroopa Komisjoni poolt piisavaks tunnistatud andmekaitsetaset. Andmete edastamisel kolmandatesse riikidesse, kus puudub piisav andmekaitsetase, tagame enne andmete jagamist, et andmesaajal on kas piisav andmekaitsetase (nt EU-US privaatsuskilbiga (Privacy Shield) liitunud andmesaaja endapoolse sertifitseerimise kaudu või andmesaajaga sõlmitud Euroopa Liidu niinimetatud „ELi standardseid lepingutingimusi“ sisaldava lepinguga) või meie kasutajad annavad meile selleks oma selgesõnalise nõusoleku.

Piisava andmekaitsetaseme tagamiseks saate meilt küsida koopia konkreetsetest kohaldatavatest või kokkulepitud sätetest. Selleks kasutage kontaktandmete jaotises toodud teavet.

7. Kui kaua minu andmeid säilitatakse?

Säilitame teie andmeid nii kaua, kui see on vajalik teile meie teenuste osutamiseks või säilitame neid siis, kui meil on jätkuvaks säilitamiseks õigustatud huvi.

Lisaks kehtivad meie suhtes erinevad muuhulgas Saksamaa äriseadustikust (Handelsgesetzbuch (HGB)) ja maksuseadustikust (Abgabenordnung (AO)) tulenevad säilitamis- ja dokumenteerimisnõuded. Nendes sätestatud säilitamis- ja dokumenteerimisperioodid kestavad kuni kümme aastat. Säilitamisperioodi reguleerivad ka aegumistähtajad, mis võivad kesta kuni kolmkümmend aastat, näiteks vastavalt Saksamaa tsiviilseadustiku (Burgerliches Gesetzbuch (BGB)) lõigetele 195 jj, mille kohaselt on üldine aegumistähtaeg kolm aastat.

Teatud asjaoludel võidakse teie andmeid säilitada ka kauem, nt kui seoses ametliku menetluse või kohtumenetlusega antakse korraldus juriidiliseks säilitamiseks või kohtuasjaga seotud säilitamiseks (st andmete kustutamise keeld menetluse ajal).

8. Millised on minu õigused?

Andmesubjektina on teil järgmised andmekaitseõigused:
Juurdepääs andmetele:

Teil on õigus taotleda juurdepääsu teiega seotud ja Audi AG poolt säilitatavatele isikuandmetele ning teabele Audi AG poolt teostatava andmetöötluse ja andmete edastamise ulatuse kohta, samuti õigus saada koopia teie kohta säilitatud isikuandmetest.

 

Andmete parandamine:

Audi AGs säilitatavate teiega seotud isikuandmetega seonduvalt on teil õigus nõuda valede isikuandmete viivitamatut parandamist ja teil on õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist.

Andmete kustutamine:

Kui seadusest tulenevad nõuded on täidetud, on teil õigus nõuda Audi AG poolt säilitatavate teiega seotud isikuandmete viivitamatut kustutamist.

See kehtib eelkõige juhul, kui:

•     teie isikuandmeid ei ole enam nende kogumise eesmärkide täitmiseks vaja;

•     selliste andmete töötlemise ainsaks õiguslikuks aluseks oli teie nõusolek ja te olete vastava nõusoleku tagasi võtnud;

•     te olete esitanud teie konkreetse situatsiooniga seotud õiguslikel alustel töötlemise suhtes vastuväite ja me ei ole võimelised tõendama, et töötlemiseks on teie vastuväidet üles kaaluvaid õigustatud aluseid;

•     teie isikuandmeid töödeldi ebaseaduslikult; või

•     teie isikuandmed tuleb kustutada õigusnõuete täitmiseks.

Kui me oleme edastanud teie andmeid kolmandatele isikutele, teavitame neid andmete kustutamisest seadusega nõutavas ulatuses.

Pange tähele, et teie õigusele nõuda andmete kustutamist kohalduvad teatud piirangud. Näiteks ei või ja/või tohi me kustutada andmeid, mida me peame jätkuvalt säilitama seadusest tulenevate säilitamis-kohustuste tõttu. Lisaks ei laiene teie õigus nõuda andmete kustutamist andmetele, mida meil on vaja selleks, et esitada, teostada või kaitsta end juriidiliste nõuete eest, välja arvatud juhul kui jätkuvaks säilitamiseks on muid aluseid.

Andmete töötlemise piiramine:

Teatud tingimustel on teil õigus nõuda andmete töötlemise piiramist (nt säilitatavate isikuandmete märgistamine eesmärgiga piirata nende töötlemist tulevikus). Nõueteks on:

•     te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse ja Audi AG peab isikuandmete õigsust kontrollima;

•     andmete töötlemine on ebaseaduslik ja te olete isikuandmete kustutamisele vastu ning nõuate selle asemel nende kasutamise parandamist;

•     Audi AG ei vaja teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid teil on andmeid vaja oma juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;

•     te olete esitanud andmete töötlemise suhtes vastuväite ja käimas on selgitamine, kas Audi AG õigustatud alused kaaluvad teie õigustatud alused üles.

Kui andmete töötlemine on piiratud, märgistatakse vastavad andmed asjakohaselt ja neid töödeldakse, välja arvatud säilitamine, ainult teie nõusolekul või selleks, et esitada, teostada või kaitsta juriidilisi nõudeid, et kaitsta muu füüsilise või juriidilise isiku õigusi või ELi või ELi liikmesriigi olulise avaliku huvi tõttu.

Andmete ülekandmine:

Ulatuses, mil me töötleme automaatselt teie poolt meile edastatud teid puudutavaid isikuandmeid teie nõusoleku või teiega sõlmitud mistahes lepingu (kaasa arvatud teie töölepingu) alusel, on teil õigus saada vastavaid andmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et Audi AG seda takistaks. Teil on samuti õigus nõuda, et Audi AG edastab isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav ja selline edastamine ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.

Õigus esitada vastuväiteid:

Kui me töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvide alusel või avalikes huvides, on teil õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes. Lisaks on teil piiramatu õigus esitada vastuväiteid, kui me töötleme teie andmeid otseturunduse eesmärkidel. Lugege käesolevas jaotises toodud eraldi märkust „Teave teie õiguse kohta esitada vastuväiteid“.

Teatud olukorras anname teile huvide tasakaalustamise kontekstis täiendava piiramatu õiguse esitada vastuväiteid.

Nõusoleku tagasivõtmine: Kui olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, saate vastava nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine kehtib ainult edasiulatuvalt. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemist.
Kaebus:

Lisaks on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele (Daten-schutzaufsichtsbehorde), kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik. Kaebuse esitamise õigus ei piira muid haldus- ega kohtulikke õiguskaitsemeetmeid.

Audi AG eest vastutava andmekaitse järelevalveasutuse aadress on:

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht

 

Promenade 18

 

91522 Ansbach

 

Germany

Teave teie õiguse kohta esitada vastuväiteid

 

Õigus esitada vastuväiteid isiklikel põhjustel

 

Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise suhtes teie konkreetse olukorraga seotud alustel. Selle eelduseks on, et andmeid töödeldakse avalikes huvides või huvide tasakaalustamise alusel. See kehtib ka profiilianalüüsi tegemise kohta.

 

Kuivõrd töötleme teid puudutavaid isikuandmeid huvide tasakaalustamise alusel, eeldame üldjuhul, et suudame mõjuvaid õigustatud huvisid tõestada, kuid loomulikult uurime kõiki üksikjuhtumeid.

 

Vastuväite korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul kui:

 

•     suudame teie huvisid, õigusi ja vabadusi üles kaaluvaid andmete töötlemise mõjuvaid õigustatud aluseid (zwingende schutzwürdige Gründe) tõestada; või

•     teie isikuandmeid kasutatakse juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

 

Vastuväited teie isikuandmete töötlemise suhtes otseturunduse eesmärkidel

Kui me töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, on teil igal ajal õigus esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemise suhtes sellise turunduse eesmärgil. Sama kehtib ka profiilianalüüsi tegemisele, kui see on seotud vastava otseturundusega.

 

Kui te esitate vastuväite andmete töötlemise suhtes otseturunduse eesmärkidel, lõpetame me teie isikuandmete nendel eesmärkidel töötlemise.

 

Vastuväited teie isikuandmete töötlemise suhtes tooteparanduse ja üldise kliendianalüüsi eesmärgil

Huvide tasakaalustamise raames anname teile eraldi õiguse esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise suhtes tooteparanduse ja üldise kliendianalüüsi eesmärgil. 

Kui te esitate vastuväite andmete töötlemise suhtes tooteparanduse ja/või üldise kliendianalüüsi eesmärgil, lõpetame me teie isikuandmete nendel eesmärkidel töötlemise. See ei mõjuta koondatud või muul viisil anonüümsete andmete puhtalt statistilist hindamist.

 

Vastuväite esitamise õiguse kasutamine

Vastuväite saab esitada vabas vormis ja see tuleks eelistatult adresseerida käesolevas andmekaitseteatises nimetatud kontaktandmetele.