Audi privaatsustingimused

Reval Auto Esindused OÜ privaatsuspoliitika

Reval Auto Esindused OÜ, registrikood 11708452, aadress Paldiski mnt 100a, Tallinn (edaspidi „Reval“, „meie“ või „me“) kogub ja töötleb teenuse osutamiseks teie isikuandmeid. Revalile on tähtis teie isikuandmete turvalisus ning seetõttu peame vajalikuks teid teavitada isikuandmetega tehtavatest töötlemistoimingutest, isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja õiguslikust alusest. Ühtlasi soovime teavitada teid isikuandmete töötlemisega seotud õigustest.

Meil on õigus käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal ühepoolselt muuta. Muutmise korral teavitame teid sellest.

1. Kogutavad isikuandmed

Me töötleme teie kohta isikuandmeid, mida te olete meile vabatahtlikult avaldanud. Peame vajalikuks märkida, et kui te otsustate jätta meile teenuse osutamiseks vältimatult vajalikud isikuandmed esitamata, siis ei ole meil võimalik teile teenust osutada.

Teenuse osutamisel või teenuse kaudu teie poolt meile esitatud andmed (edaspidi koos nimetatud “Isikuandmed”):
- isikuandmed (s.o. nimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-postiaadress), mis on vajalikud mootorsõiduki müügidokumentide või tellimuslepingu vormistamiseks, hinnapakkumiste ja arvete edastamiseks, proovisõiduankeedi täitmiseks või mis tahes muu mootorsõiduki müügi või rendiga seotud dokumentatsiooni vormistamiseks;
- maksetega seotud andmed, sh maksetega seotud ajalugu (maksja nimi ja aadress);
- andmed teile kuuluva või teile renditud mootorsõiduki kohta (s.o. auto nr, VIN-kood, mudel, väljalaskeaasta, mootorsõiduki müügi- või rendilepingu sõlmimise kuupäev, ostuhind, andmed mootorsõiduki varustuse kohta, mootorsõiduki hoolduste ajalugu);
- andmed mootorsõiduki üldise ja/või hetke seisukorra kohta (mootorsõidukil ilmnenud hoiatustuled või mootorsõidukiga tehtud avariid, teenindusgraafik, kütusekulu, aku seisukord, rehvirõhk, mootorsõidukil esinenud probleemid või mis tahes muud andmed mootorsõiduki, selle seadmete või osade seisukorra kohta);
- andmed mootorsõiduki kasutamise kohta, sh mugavusseaded (nagu näiteks istme seadistused, eelistatud raadiojaamad, konditsioneeri- ja kütteseadistused, navigeerimisandmed, sõidustiil, andmed abisüsteemide kasutamise kohta ja nende kasutuselevõtuandmed);
- mootorsõiduki asukoha andmed (nagu näiteks GPS, raadiosignaali asukoha jälgimine, liikumisprofiil, WLAN-hotspot asukoht);
- andmed, mis on kogutud teile tugi- või klienditeenuse osutamisel (sh teie poolt tehtud päringud ja kaebused);
- andmed, mida te olete esitanud meie poolt edastatud rahuloluküsitluses;
- andmed teie hobide, eelistuste ja huvipakkuvate mootorsõidukite kohta;
- andmed, mida olete esitanud sõidukitootja veebikeskkonnas (andmed, mida olete esitanud kasutajakonto avamiseks või kasutajakonto vahendusel).

Reval võib teie kohta andmeid koguda ka avalikest andmebaasidest ja muudest avalikest allikatest (nt krediidiinfo pakkujalt). Nimetatud juhul võib Reval ühendada sellistest allikatest kogutud andmed andmetega, mida oleme saanud otse teilt.

3. Isikuandmete kogumise eesmärgid

Me kogume teie Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel:

- teie poolt tellitud toote müümiseks või teenuse osutamiseks, sh toote või teenuse osutamiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamiseks;
- mootorsõidukile hooldusteenuste osutamiseks, sh mootorsõiduki seisukorra fikseerimiseks, mootorsõidukil esinenud probleemide või puuduste avastamiseks, uurimiseks ning kõrvaldamiseks;
- mootorsõidukiga seotud toote, teenuse või varuosaga seonduvalt teiega ühenduse võtmiseks, mh korralisest hooldusest teavitamiseks, erakorralistel juhtudel hooldusest teavitamiseks;
- mootorsõidukis teenuste muudatuste ja värskenduste seadistamiseks;
- mootorsõiduki, toodete või teenuste turvalisuse hindamiseks;
- klienditeeninduse ja tugiteenuste osutamiseks;
- uudiskirjade ja pakkumiste edastamiseks;
- mootorsõidukiga või meie teenuste kasutamise kohta rahuloluküsitluste läbiviimiseks, sh sõiduki veebikeskkonna või mõne muu platvormi analüüsimiseks, statistika tegemiseks või lisateenuste täiendamiseks;
- seadusest tuleneva mis tahes muu kohustuse järgimiseks.

4. Õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks

Me töötleme teie Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
- teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmisega tagamiseks (mh teenuse osutamiseks);
- teie nõusoleku alusel teile uudiskirjade ja pakkumiste edastamiseks ning rahuloluküsitluste läbiviimiseks. Lisaks võib Reval töödelda nõusoleku alusel andmeid teie hobide, eelistuste ja huvipakkuvate mootorsõidukite kohta või andmeid, mida olete otsustanud avaldada sõiduki tootja veebikeskkonnas;
- meile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
- õigustatud huvi olemasolul, näiteks on meil õigustatud huvi töödelda teie Isikuandmeid pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Kui te soovite saada rohkem informatsiooni teie Isikuandmete töötlemise õigusliku aluse kohta, siis olete oodatud võtma meiega ühendust.

5. Isikuandmete vastutav töötleja ja Isikuandmete edastamine.

Teie poolt teenuse saamise eesmärgil avaldatud Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Reval, kes vastutab teie Isikuandmete töötlemise turvalisuse eest.

Me võime edastada teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks haldussüsteemide pakkujale, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale, rahuloluküsitlust läbiviivale isikule, pilveteenuse osutajale või mis tahes muule isikule, kes osutab meile teenust (nt IT-teenus), aga ka meie poolt müüdavate mootorsõidukite tootjatele ja meiega seotud teistele ettevõtetele (mh sõidukite maaletoojatele). Me oleme teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid teie Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

6. Isikuandmete turvalisus

Oleme rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et teie Isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest ning seda ka välisriiki edastatavate Isikuandmete suhtes. Kui te soovite koopiat välisriiki edastatavate Isikuandmete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmete kohta, siis andke meile oma soovist lahkesti teada.

Teie Isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad Isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

7. Isikuandmete säilitamine

Me ei säilita teie Isikuandmeid (mh andmeid teile kuuluva mootorsõiduki(te) kohta) kauem, kui see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte.

8. Kliendi õigused isikuandmete kogumisel

Seoses teie Isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:

- taotleda juurdepääsu teie kohta kogutud Isikuandmetele ning nõuda Isikuandmete koopiat;
- taotleda Isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;
- nõuda, et me piiraks teie kohta Isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
- esitada kaebus oma Isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile;
- võtta igal ajal tagasi meile antud nõusolek(ud) Isikuandmete töötlemiseks. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Eelpool nimetatud õiguste kasutamiseks tuleb teil esitada vastavasisuline avaldus meie e-posti andmekaitse@audi.ee või asukoha aadressile. Meil on õigus keelduda taotluse täitmisest ning sellisel juhul me teavitame teid keeldumise aluseks olevatest asjaoludest.

9. Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi oma Isikuandmete töötlemise kohta, siis on teil võimalik võtta meiega ühendust e-posti aadressil andmekaitse@audi.ee.

Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste korral on Kliendil õigus võtta ühendust ka Andmekaitse Inspektsiooniga.

Volkswagen AG privaatsuspõhimõtted

Euroopas kehtivad müügi, teenuste ja turundusmeetmete privaatsuspõhimõtted

Hea klient

Audi esindust külastades viime läbi kõik protsessid, mis on vajalikud ettenähtud teenuse osutamiseks ning teie vajadustele vastamiseks. Tavaliselt kaasneb sellega rida tegevusi, mille käigus Teie kui kliendi andmeid ja Teie auto andmeid töödeldakse; Volkswagen AG* osaleb neis protsessides Teie auto tootjana. Eelkõige hõlmab see teenindusprotsesse, uue või kasutatud auto ostmist või kliendiküsitluste läbiviimist.

Järgnevalt teave selle kohta, kuidas Volkswagen AG asjakohaseid andmeid töötleb.

A. Töötleja

Need privaatsuspõhimõtted sisaldavad teavet selle kohta, kuidas Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Saksamaa, kundenbetreuung@volkswagen.de, mis on kantud Braunschweigi ringkonnakohtu ettevõtete registrisse registrinumbriga HRB 100484 (edaspidi Volkswagen AG), kogub, töötleb ja kasutab teie isikuandmeid.

B. Teie isikuandmete kogumine, töötlemine ja kasutamine

Sõidukis olevate kütusejälgimise andmete (OBFCM andmete) lugemine

Täitmaks seaduse nõudeid (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/392), loetakse sõiduki salvestatud kütusekulu ja sõidetud kilomeetrite andmeid (sõidukis paiknevad kütusekulu jälgimise andmed) siis, kui sõiduk võetakse vastu hooldamiseks või remontimiseks ning need andmed saadetakse Euroopa Komisjonile koos sõiduki identifitseerimis-numbriga.
Andmete töötlemist, edastamist ja säilitamist reguleerivad selle seadusenõude sätted; kliendid võivad eelnimetatud tegevustest selgesõnaliselt keelduda, enne kui andmeid volitatud töökojas loetakse.
Teie andmed kustutatakse hiljemalt 15 aasta möödudes või vastavalt seadusenõuetele, nt niipea, kui eesmärk, milleks andmeid koguti, enam ei kehti ning tingimusel, et pole muid kohustusi neid säilitada.

C. Teie õigused

Teil on igal ajal ja tasuta õigus kasutada Volkswagen AG suhtes õigusi, mille kohta leiate lisateavet järgmiselt veebilehelt: https://datenschutz.volkswagen.de.

Õigus juurdepääsule:

Teil on õigus pääseda juurde oma isikuandmetele, mida me säilitame; saada teavet selle kohta, millises ulatuses teie isikuandmeid töödeldakse või teistega jagatakse ning õigus saada koopia isikuandmetest, mida teie kohta säilitame.

Euroopas kehtivad müügi, teenuste ja turundusmeetmete privaatsuspõhimõtted

Õigus andmete parandamisele:

Teil on õigus nõuda teie enda kohta käivate, mis tahes ebatäpsete või ebatäielike isikuandmete parandamist.

Õigus andmete kustutamisele:

Teil on õigus nõuda oma andmete kustutamist, kui andmekaitse üldmääruse (GDPR) 17. artiklis sätestatud tingimused on täidetud. Selle järgi on teil näiteks õigus nõuda, et teie andmed kustutatakse, kui andmed pole enam vajalikud selleks eesmärgiks, milleks need koguti. Lisaks võite nõuda kustutamist juhul, kui töötleme teie andmeid teie nõusoleku põhjal ning kui olete oma nõusoleku tagasi võtnud.

Õigus andmete töötlemise piiramisele:

Teil on õigus nõuda oma andmete piiramist, kui andmekaitse üldmääruse (GDPR) 18. artiklis sätestatud tingimused on täidetud. See kehtib näiteks juhul, kui vaidlustate oma andmete õigsuse. Võite nõuda töötlemise piiramist selleks ajavahemikuks, kui andmeid kontrollitakse.

Õigus keelduda:

Teil on õigus mitte lubada oma andmeid töödelda, kui töötlemine põhineb ülekaalukatel huvidel või kui teie andmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil. Keeldumine on lubatav juhul, kui töötlemine toimub kas avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks või kui see toimub kas Volkswagen AG või kolmanda osapoole õigustatud huvi kohaselt. Kui te ei luba oma andmeid töödelda, palun andke meile teada oma keeldumise põhjus(ed). Lisaks on teil õigus keelata oma andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. See kehtib ka profiilianalüüsi kohta, kui see on seotud otseturundusega.

Õigus andmete ülekandmisele:

Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul või lepingu täitmisel ning kui töötlemine toimub automatiseeritud viisil, on teil õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele andmetöötlejale.

Õigus nõusoleku tagasivõtmisele:

Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek andmete töötlemiseks tagasi võtta mis tahes hetkel ja tasuta ning nõusoleku tagasivõtmine kehtib edasiulatuvalt.

Õigus esitada kaebus:

Teil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme, (näiteks Alam-Saksi liidumaa andmekaitsevolinik [Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen]).

D. Teie kontaktandmed

Kontaktisikud, kelle poole pöörduda oma õiguste kasutamiseks

Kontaktisikud, kelle poole pöörduda oma õiguste kasutamiseks ja lisainfo saamiseks, leiate järgmiselt veebilehelt:
https://datenschutz.volkswagen.de.

Andmekaitseametnik

Teie kontaktisik andmekaitsega seotud küsimustes on meie andmekaitseametnik:
Volkswagen AG andmekaitseametnik
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Saksamaa
datenschutz@volkswagen.de
Versiooni kuupäev: oktoober 2021

*Audi sõidukid kuuluvad Volkswagen Gruppi